لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPQUICKPREVTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPQUICKPREVTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

قبل از لغو خودکار پیش نمایش ، حداکثر زمان تولید پیش نمایش دریچه را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

اگر مدت زمان مشخص شده رسیده باشد و پیش نمایش کامل نباشد ، پیش نمایش لغو می شود ، اما این دستور همچنان فعال است.

مدت زمان در ثانیه اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از 1 تا 300 متغیر است.

توجه: متغیر سیستم HPQUICKPREVIEW کنترل می کند که پیش نمایش هنگام استفاده از دستور HATCH تولید می شود یا خیر.