دستور HPQUICKPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPQUICKPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که پیش نمایش دریچه هنگام مشخص کردن منطقه دریچه نمایش داده می شود.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0 یا خاموش

بدون پیش نمایش

1 یا روشن

پیش نمایش سریع