لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPQUICKPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPQUICKPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که پیش نمایش دریچه هنگام مشخص کردن منطقه دریچه نمایش داده می شود.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0 یا خاموش

بدون پیش نمایش

1 یا روشن

پیش نمایش سریع