لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPPICKMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPPICKMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا روش پیش فرض برای شناسایی مناطق دریچه ای ، کلیک بر روی مکان های بسته شده یا انتخاب اشیاء مرزی است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0
روش پیش فرض انتخاب برای جوجه ریزی
0 مکانهای موجود در مناطق محصور را کلیک کنید
1 اشیاء مرزی را انتخاب کنید
توجه: پس از شروع دستور HATCH ، روش پیش فرض روی زبانه متنی Hatch ، پانل Boundaries روی روبان تنظیم می شود که در آن گزینه یا گزینه Pick Points یا گزینه Select را انتخاب می کنید.