لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPORIGINMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPORIGINMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که چگونه نقطه مبدا پیش فرض تعیین می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

از HPORIGIN استفاده می کند

1

از گوشه سمت چپ پایین مستطیل مرزهای دریچه استفاده می کند

2

از گوشه سمت راست و پایین مستطیل مرزهای دریچه استفاده می کند

3

از گوشه سمت راست و راست مستطیل مرزهای دریچه استفاده می کند

4

از گوشه سمت چپ بالای مستطیلی مرزهای دریچه استفاده می کند

5

از مرکز مستطیل شکل مرزهای دریچه استفاده می کند