دستور HPORIGIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPORIGIN (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه مبدا دریچه را برای الگوهای جدید تخم نسبت به سیستم مختصات کاربر فعلی تنظیم می کند.

نوع: نقطه 2D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000