لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPORIGIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPORIGIN (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه مبدا دریچه را برای الگوهای جدید تخم نسبت به سیستم مختصات کاربر فعلی تنظیم می کند.

نوع: نقطه 2D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000،0.0000