دستور HPOBJWARNING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPOBJWARNING (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد اشیاء مرزی دریچه ای را که می توان قبل از نمایش پیام هشدار دهنده انتخاب کرد ، تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10000

حداکثر مقدار می تواند متفاوت باشد ، اما به طور قابل توجهی بزرگتر از 100000000 (صد میلیون) است.