لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPOBJWARNING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPOBJWARNING (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد اشیاء مرزی دریچه ای را که می توان قبل از نمایش پیام هشدار دهنده انتخاب کرد ، تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10000

حداکثر مقدار می تواند متفاوت باشد ، اما به طور قابل توجهی بزرگتر از 100000000 (صد میلیون) است.