لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام الگوی پیش فرض پیش فرض را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ANSI31 (امپریالیستی) یا ANGLE (متریک)

نامهای معتبر می توانند حاوی 34 کاراکتر بدون فاصله باشند. مقدار “” نشان می دهد که پیش فرض وجود ندارد. برای بازنشانی HPNAME به مقدار پیش فرض ، یک دوره (.) وارد کنید.