دستور HPMAXLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPMAXLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد خطوط دریچه ای را که در عملکرد دریچه ایجاد می شود تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1000000

مقادیر معتبر از 100 تا 10،000،000 است.