لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPMAXLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPMAXLINES (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد خطوط دریچه ای را که در عملکرد دریچه ایجاد می شود تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1000000

مقادیر معتبر از 100 تا 10،000،000 است.