دستور HPMAXAREAS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPMAXAREAS (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد مناطق محصور را که یک اشیاء جداگانه می تواند داشته باشد تنظیم می کند و هنوز هم به طور خودکار بین دریچه های جامد و الگوی در طول عملیات زوم جابجا می شود.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

مقادیر معتبر از 0 تا 10،000،000 است. با شروع نسخه 2012 ، دریچه هایی که بسیار پراکنده هستند به پرهای جامد تغییر یافته اند. برای بازیابی رفتار میراث ، که دریچه های پراکنده را خالی نمی گذارد ، HPMAXAREAS را روی 0 قرار دهید.