لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPMAXAREAS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPMAXAREAS (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد مناطق محصور را که یک اشیاء جداگانه می تواند داشته باشد تنظیم می کند و هنوز هم به طور خودکار بین دریچه های جامد و الگوی در طول عملیات زوم جابجا می شود.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

مقادیر معتبر از 0 تا 10،000،000 است. با شروع نسخه 2012 ، دریچه هایی که بسیار پراکنده هستند به پرهای جامد تغییر یافته اند. برای بازیابی رفتار میراث ، که دریچه های پراکنده را خالی نمی گذارد ، HPMAXAREAS را روی 0 قرار دهید.