لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

یک لایه پیش فرض برای دریچه های جدید و پر کردن را مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: از جریان استفاده کن

مقادیر غیر از ” (از جریان فعلی استفاده کنید) لایه فعلی (CLAYER) را نادیده بگیرید.