لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPISLANDDETECTIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPISLANDDETECTIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا مرزهای بسته داخلی ، به نام جزایر شناسایی شده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

خاموش

1

روشن (توصیه می شود) مطابق HPISLANDDETECTION جزایر را دریغ یا نادیده می گیرد.