لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPISLANDDETECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPISLANDDETECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه برخورد جزایر در مرز دریچه کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

معمولی. جزایر دریایی در جزایر.

1

بیرونی فقط مناطق خارج از جزایر را دریچه می گذارد.

2

چشم پوشی. همه چیز را در مرزها دریغ می کند.

یک جزیره محصور محصور در منطقه است که باید مورد استفاده قرار گیرد.