لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPINHERIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPINHERIT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که منشاء تخم را هنگام استفاده از گزینه Inherit Properties در HATCH و HATCHEDIT به ارث ببرید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

منشأ دریچه از HPORIGIN گرفته شده است

1

مبدا دریچه از جسم دریچه منبع گرفته شده است