دستور HPINHERIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPINHERIT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که منشاء تخم را هنگام استفاده از گزینه Inherit Properties در HATCH و HATCHEDIT به ارث ببرید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

منشأ دریچه از HPORIGIN گرفته شده است

1

مبدا دریچه از جسم دریچه منبع گرفته شده است