لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPGAPTOL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPGAPTOL (متغیر سیستم) در اتوکد

مجموعه ای از اشیاء را که تقریباً یک منطقه را محصور می کنند به عنوان مرز دریچه بسته رفتار می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0.0000

مقدار پیش فرض 0 مشخص می کند که اشیاء منطقه را محصور می کنند ، بدون شکاف. در واحدهای ترسیم ، مقدار را از 0 تا 5000 وارد کنید تا حداکثر شکاف هایی که در هنگام استفاده از اشیاء به عنوان مرز دریچه ای قابل چشم پوشی هستند را تعیین کنید.