لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPDRAWORDER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPDRAWORDER (متغیر سیستم) در اتوکد

ترتیب قرعه کشی دریچه ها و پر کردن را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 3

کنترل اینکه آیا اشیاء دریچه ای و پر کننده در جلوی یا پشت همه اشیاء دیگر ، یا در جلوی یا پشت مرزهای مرتبط با آنها نمایش داده می شود ، کنترل می کند.

0

هیچ یک. به دریچه یا پر کردن سفارش قرعه کشی داده نشده است.

1

ارسال به عقب دریچه یا پر کننده به قسمت پشتی همه اشیاء دیگر ارسال می شود.

2

به جلو بروید. دریچه یا پر کننده جلوی تمام اشیاء دیگر آورده شده است.

3

ارسال پشت مرز. دریچه یا پر کننده پشت اشیاء مرزی دریچه فرستاده می شود.

4

جلوی مرز بیاورید. دریچه یا پر کننده جلوی اشیاء مرزی دریچه آورده شده است.