دستور HPDOUBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPDOUBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

الگوی دریچه ای را برای الگوهای تعریف شده توسط کاربر دو برابر می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

دوبله مجموعه دوم خطوط را که در 90 درجه به خطوط اصلی کشیده شده است ، مشخص می کند.

0

الگوی دریچه را دو برابر می کند

1

الگوی دریچه را دو برابر می کند