لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPDOUBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPDOUBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

الگوی دریچه ای را برای الگوهای تعریف شده توسط کاربر دو برابر می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

دوبله مجموعه دوم خطوط را که در 90 درجه به خطوط اصلی کشیده شده است ، مشخص می کند.

0

الگوی دریچه را دو برابر می کند

1

الگوی دریچه را دو برابر می کند