لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPDLGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPDLGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش گفتگوی Hatch و Gradient و کادر گفتگوی Hatch Edit را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2

0

کادر گفتگوی Hatch و Gradient برای HATCH و GRADIENT نمایش داده نمی شود مگر اینکه تنظیمات در قسمت Command وارد شود

1

کادر گفتگوی Hatch و Gradient برای HATCH و GRADIENT نمایش داده می شود
2 جعبه محاوره ای Hatch and Gradient هنگام فعال کردن روبان ، HATCH و GRADIENT نمایش نمی یابد (RIBBONSTATE = 1). هنگامی که روبان غیرفعال است (RIBBONSTATE = 0) ، کادر گفتگوی Hatch و Gradient نمایش داده می شود.