لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

یک رنگ پیش فرض برای دریچه های جدید تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: از جریان استفاده کن

مقادیر معتبر شامل موارد زیر است:

  • “” برای استفاده از تنظیم رنگ فعلی در متغیر سیستم CECOLOR
  • ByLayer یا ByBlock
  • فهرست رنگ اتوکد (ACI): مقادیر عدد صحیح از 1 تا 255 یا نام رنگی از هفت رنگ اول
  • True Colors: مقادیر RGB یا HSL از 000 تا 255 به شکل “RGB: 130،200،240”
  • کتابهای رنگی: متن از کتابهای استاندارد ، VCades یا مجموعه ها ، به عنوان مثال “DIC COLOR VCadE (R) $ DIC 43”

مقادیر غیر از ” (از جریان استفاده کنید) مقدار رنگ فعلی (CECOLOR) را نادیده بگیرید.