لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPBACKGROUNDCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPBACKGROUNDCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ پس زمینه را برای الگوهای دریچه کنترل می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: هیچ یک

مقادیر معتبر شامل موارد زیر است:

  • “هیچ” یا ” بدون رنگ پس زمینه
  • فهرست رنگ اتوکد (ACI): مقادیر عدد صحیح از 1 تا 255 یا نام رنگی از هفت رنگ اول
  • True Colors: مقادیر RGB یا HSL از 000 تا 255 به شکل “RGB: 130،200،240”
  • کتابهای رنگی: متن از کتابهای استاندارد ، VCades یا مجموعه ها ، به عنوان مثال “DIC COLOR VCadE (R) $ DIC 43”