لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPASSOC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPASSOC (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که دریچه ها و پر کردن ها به صورت گروهی است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

دریچه ها و پر کردن ها با اشیاء مرزی تعیین کننده آنها در ارتباط نیست

1

دریچه ها و پرش ها با اشیاء مرزی تعیین شده آنها در ارتباط است و با تغییر اشیاء مرزی به روز می شوند