دستور HPANNOTATIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPANNOTATIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا الگوی دریچه ای جدید حاشیه نویسی است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

غیر توجیه کننده

1

حاشیه نویسی