لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPANNOTATIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPANNOTATIVE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا الگوی دریچه ای جدید حاشیه نویسی است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

غیر توجیه کننده

1

حاشیه نویسی