لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPANG (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه برای الگوهای جدید دریچه را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000