لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HIGHLIGHTSMOOTHING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HIGHLIGHTSMOOTHING (متغیر سیستم) در اتوکد

اثر ضد التیام بخش در برجسته کردن شی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 تأثیر ضد تحریک کننده را در انتخاب برجسته اشیاء خاموش می کند
1 تأثیر ضد تحریک کننده را در انتخاب برجسته شی انجام می دهد
توجه: این متغیر سیستم فقط در هنگام روشن شدن شتاب سخت افزار روی برجسته ها تأثیر می گذارد.