لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

برجسته کردن برجسته شی. روی اشیاء انتخاب شده با گرفتن اثر نمی گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1
0 انتخاب برجسته شی را خاموش می کند
1 انتخاب برجسته شی را روشن می کند