لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HIDETEXT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HIDETEXT (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا اشیاء متنی ایجاد شده توسط دستور TEXT یا MTEXT طی یک دستور HIDE پردازش می شوند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: روشن

خاموش

متن پنهان نیست و اشیاء دیگر را مخفی نمی کند

روشن

متن پنهان است اما اشیاء دیگر را مخفی نمی کند

در اتوکد LT ، HIDETEXT را می توان در کادر گفتگوی تنظیمات خط پنهان نیز تنظیم کرد.