لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HIDEPRECISION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HIDEPRECISION (متغیر سیستم) در اتوکد

دقت پنهان ها و سایه ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

مخفی کردن را می توان با دقت دو برابر یا با دقت واحد محاسبه کرد. تنظیم HIDEPRECISION به 1 با استفاده از دقت دو برابر پنهان های دقیق تری ایجاد می کند ، اما این تنظیم همچنین از حافظه بیشتری استفاده می کند و می تواند بر عملکرد ، به ویژه هنگام پنهان کردن جامدات تأثیر بگذارد.

0

دقت تنها؛ از حافظه کمتری استفاده می کند

1

دقت دو برابر؛ از حافظه بیشتری استفاده می کند

در اتوکد LT ، تنظیمات HIDEPRECISION را می توان در کادر گفتگوی تنظیمات خط پنهان ، منطقه مخفی تنظیم کنید.