لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HIDEOBJECTS در اتوکد

HIDEOBJECTS (فرمان)

اشیاء انتخاب شده را مخفی می کند.

علامت

به طور موقت اشیاء انتخاب شده را در نمای فعلی پنهان می کند. همه اشیاء دیگر قابل مشاهده هستند.

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود.

اشیاء را انتخاب کنید
شیئی را که می خواهید مخفی شود انتخاب کنید.

HIDEOBJECTS (Command)

Hides selected objects.

Find

Temporarily hides selected objects in the current view. All other objects are visible.

The following prompt is displayed.

Select Objects
Select the object you want to hide.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.