لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HELPPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HELPPREFIX (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر پرونده را برای سیستم Help تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است

این متغیر سیستمی تنظیمات پیش فرض را در کادر گفتگوی گزینه ها پرونده ها پرونده راهنما و سایر پرونده ها نام گزینه گزینه موقعیت مکانی را تعیین می کند.