لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HATCH- در اتوکد

-HATCH (فرمان)

از فرمان های دستورالعمل برای پر کردن یک ناحیه محصور یا اشیاء انتخاب شده با الگوی دریچه ای ، پر کردن جامد یا پر کردن شیب استفاده می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نقطه داخلی

یک مرز را از اشیاء موجود که یک ناحیه محصور در اطراف نقطه مشخص شده تشکیل می دهند ، تعیین می کند.

نقطه داخلی را انتخاب کنید

ضمن مشخص کردن نکات داخلی ، می توانید در هر زمان با کلیک راست بر روی منطقه نقاشی کلیک کنید تا یک منوی میانبر که شامل چندین گزینه است نمایش داده شود.

اگر Detection Island را روشن کنید ، اشیایی که مناطقی را در خارج از مرز قرار دارند محاصره می شوند. نحوه شناسایی HATCH اشیاء با استفاده از این گزینه بستگی به این دارد که کدام روش شناسایی جزیره مشخص شده است.

توجه: حلقه های قرمز در نقاط انتهایی بدون اتصال اشیاء مرزی نمایش داده می شوند تا شکاف های موجود در مرز دریچه را مشخص کنند. این حلقه‌ها موقتی هستند و با REDRAW یا REGEN قابل حذف هستند .

خصوصیات

ویژگی های الگوی دریچه جدید را برای استفاده مشخص می کند. نام الگوی – از پیش تعریف شده یا سفارشی

تعیین یک الگوی از پیش تعریف شده و یا سفارشی در فرمت فایل PAT مانند acad.pat یا acadlt.pat . نام الگوی را دنبال کنید و یک کد سبک دریچه اختیاری وارد کنید. پیش از نام الگوی با ستاره (*) برای پر کردن ناحیه با خطوط جداگانه به جای شیء دریچه ، پیش بروید .

؟ â € “نام الگوهای الگو

الگوهای دریچه تعریف شده در پرونده PAT را فهرست و توصیف می کند.

جامد

پر کردن جامد را مشخص می کند و اولین هشدار HATCH را دوباره نمایش می دهد ، جایی که می توانید یک مرز را تعیین کنید .

تعریف شده توسط کاربر

الگوی تعریف شده توسط کاربر را مشخص می کند. را وارد کنید تو ، به دنبال یک کد به شیوه تخم اختیاری است. قبل از u با ستاره ( * ) کار کنید تا به جای شیء دریچه ، منطقه را با خطوط جداگانه پر کنید.

مساحت Double Hatch

مجموعه دوم خطوط را که باید در 90 درجه به خطوط اصلی کشیده شود ، مشخص می کند.

اشیاء را انتخاب کنید

یک مرز از اشیاء انتخاب شده که یک منطقه محصور را تشکیل می دهند تعیین می کند.

اشیاء را انتخاب کنید

اشیاء داخلی به طور خودکار شناسایی نمی شوند. شما باید اشیاء موجود در مرز انتخاب شده را برای طرح ریزی یا پر کردن آن اشیاء مطابق با سبک تشخیص جزیره فعلی انتخاب کنید .

هر بار که روی انتخاب اشیاء کلیک کنید ، HATCH مجموعه انتخاب قبلی را پاک می کند.

در هنگام انتخاب اشیاء ، می توانید در هر زمان در منطقه ترسیم کلیک راست کنید تا یک منوی میانبر نمایش داده شود. می توانید آخرین انتخاب یا همه انتخاب ها را خنثی سازی کنید ، روش انتخاب را تغییر دهید ، سبک شناسایی جزیره را تغییر دهید ، یا پیش نمایش دریچه را پر کنید یا پر کنید.

ترسیم مرز

از نقاط مشخص برای تعریف مرز دریچه یا پر کردن استفاده می کند. گزینه هایی که هنگام مشخص کردن نقاط در دسترس هستند نیز در PLINE موجود هستند. هنگامی که مرز پلی لاین را کامل کردید ، Enter را فشار دهید. سپس می توانید مرزهای اضافی polline ایجاد کنید ، یا Enter را دو بار فشار دهید تا از دریچه استفاده شود. توجه داشته باشید:برای محصور کردن کامل یک منطقه ، از گزینه Close استفاده کنید. نکات اول و آخر را همزمان نکنید .

مرزها را حذف کنید

هر یک از اشیایی را که قبلاً اضافه شده بودند ، از تعریف مرز حذف می کند.

اشیاء را انتخاب کنید

اشیاء را از تعریف مرز حذف می کند.

مرزها را اضافه کنید

به تعریف مرز اشیاء اضافه می کند.

پیشرفته

روش استفاده شده برای ایجاد مرز دریچه را تنظیم می کند.

مجموعه مرزی

مجموعه ای از اشیاء را که به آنها مجموعه ای از مرز گفته می شود ، برای ارزیابی توسط نقطه انتخاب دریچه مشخص می کند

جدید

مجموعه مرزی را از اشیاء انتخاب شده ایجاد می کند.

همه چیز

مجموعه ای از مرز را از همه آنچه در نمای فعلی مشاهده می شود ایجاد می کند. انتخاب این گزینه ، هر مجموعه مرزی فعلی را دور می زند و از همه چیز قابل مشاهده در نقشه یا در نمای فعلی استفاده می کند.

حفظ مرز

شیئی را ایجاد می کند که هر شیء دریچه ای را محصور می کند.

کشف جزیره

تعیین استفاده از اشیاء در خارج از مرز به عنوان اشیاء مرزی را مشخص می کند. مشخص کردن هیچ علامت شناسایی جزیره برای روش ریخته گری اشعه.

نزدیکترین

خطی را از نقطه ای که به نزدیکترین شی مشخص کرده اید اجرا می کند و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

+ X

یک خط را در جهت X مثبت از نقطه ای که مشخص کرده اید به شیء اول روبرو می شوید و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

-ایکس

یک خط را در جهت X منفی اجرا می کند و از نقطه ای که شما به اولین شیء مواجه شده می پردازید و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

+ Y

یک خط در جهت Y مثبت را از نقطه ای که مشخص کرده اید به اولین شیء مواجه شده اجرا می کند و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

خطی را در جهت Y منفی از نقطه ای که مشخص کرده اید به اولین شیء مواجه شده اجرا می کند و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

زاویه

یک خط را با زاویه مشخص از نقطه ای که مشخص کرده اید به اولین شیء مواجه شده اجرا می کند و سپس مرز را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت دنبال می کند.

سبک

روشی را که برای طغیان یا پر کردن اشیاء در خارج از مرز دریچه استفاده می شود ، مشخص می کند. اگر هیچ اشیاء داخلی را انتخاب نکرده اید ، یک روش جوجه ریزی هیچ تاثیری ندارد. از آنجا که می توانید مجموعه ای دقیق از مرزها را تعریف کنید ، اغلب بهتر است از سبک عادی استفاده کنید.

چشم پوشی

همه اشیاء داخلی و دریچه ها را نادیده گرفته یا از طریق آنها پر می کند.

بیرونی (توصیه شده)

از مرز بیرونی دریچه می گیرد یا پر می شود. HATCH در صورت مواجهه با یک جزیره داخلی ، عمل تخریب یا پر کردن را تغییر می دهد. این گزینه فقط بیرونی ترین سطح ساختار را پر کرده یا پر می کند و ساختار داخلی را خالی می گذارد.

معمولی

از مرز بیرونی دریچه می گیرد یا پر می شود. اگر HATCH با یک جزیره داخلی روبرو شود ، تا زمانی که با جزیره دیگری در این جزیره روبرو نشود ، جوجه ریزی یا پر کردن را خاموش می کند.

مشارکت

مشخص می کند که الگوی دریچه جدید هنگام اصلاح مرزهای آن به روز می شود. ارتباطی با الگوی جدید تخم توسط متغیر سیستم HPASSOC تنظیم شده است. تغییر تنظیمات انجمن در اینجا همچنین تنظیمات را در متغیر سیستم HPASSOC تغییر می دهد.

شکاف تحمل

حداکثر شکاف هایی را که هنگام استفاده از اشیاء به عنوان مرز دریچه ای قابل چشم پوشی هستند ، تعیین می کند . مقدار پیش فرض 0 مشخص می کند که اشیاء باید منطقه را بدون شکاف محصور کنند. هرگونه شکاف مساوی یا کوچکتر از مقداری که در تحمل شکاف مشخص می کنید نادیده گرفته می شود و مرز به صورت بسته درمان می شود.

دریچه های جداگانه

کنترل می کند که دستور با مشخص شدن چندین مرز بسته جداگانه ، دستور ایجاد یک اشیاء دریچه منفرد یا اشیاء چند دریچه ای را دارد.

رسم سفارش

ترتیب قرعه کشی را به یک دریچه یا پر کردن اختصاص می دهد. می توانید یک دریچه قرار دهید یا در پشت تمام اشیاء دیگر ، پشت مرز دریچه ، یا در جلوی مرز دریچه ، پرش کنید.

اصل و نسب

مکان شروع تولید الگوی دریچه را کنترل می کند. منظور از بعضی از دریچه ها مانند الگوهای آجری است که با یک نقطه در مرز دریچه تراز می شوند. بطور پیش فرض ، تمام مبدأ تخم مطابق با مبدا فعلی UCS است.

از Origin فعلی استفاده کنید

مقدار متغیر سیستم HPORIGINMODE را تنظیم می کند. 5 گزینه آخر ذکر شده در زیر با مقادیر 1-5 مطابقت دارد.

Origin New را تنظیم کنید

نقطه مبدا دریچه جدید را مستقیماً مشخص می کند.

پیش فرض موارد مرزی

مبدأ جدیدی را بر اساس وسایل مستطیل شکل دریچه محاسبه می کند. گزینه ها شامل هر یک از چهار گوشه مناطق و مرکز آن است. همچنین می توانید مقدار مبدا جدید تخم را در متغیر سیستم HPORIGIN ذخیره کنید.

حاشیه نویسی

مشخص می کند که دریچه یادداشت برانگیز است. این ویژگی فرایند پوسته پوسته شدن حاشیه نویسی را به طور خودکار انجام می دهد تا در اندازه مناسب روی کاغذ رسم یا نمایش داده شود.

رنگ هاچ

برای الگوهای دریچه ای و پر کننده های جامد ، رنگ فعلی را با یک رنگ مشخص غلبه می کند. مقدار رنگ در متغیر سیستم HPCOLOR ذخیره می شود. وقتی Hatch Type روی الگوی تنظیم شد ، می توانید یک رنگ پس زمینه جدید نیز مشخص کنید. مقدار رنگ پس زمینه در متغیر سیستم HPBACKGROUNDCOLOR ذخیره می شود.

برای تنظیم رنگ دریچه به رنگ فعلی اشیاء ، â € enter را وارد کنید or € یا استفاده از جریان . برای خاموش کردن رنگ پس زمینه ، € œ را وارد کنید or یا هیچ .

پیش فرض رنگ شی

شماره رنگ (1 تا 255) یا نام رنگ (نام های هفت رنگ اول ) را وارد کنید. به عنوان مثال ، می توانید با وارد کردن ACI (AutoCAD Color Index) شماره 1 یا نام قرمز ACI ، رنگ قرمز را مشخص کنید . همچنین می توانید رنگ دریچه را روی ByLayer یا ByBlock تنظیم کنید.

رنگ واقعی

یک رنگ RGB را به عنوان مقادیر 0 تا 255 بیان کنید ، مانند 210،155،95 .

کتاب رنگی

از یک کتاب رنگی که روی سیستم شما نصب شده است ، یک رنگ دلخواه را مشخص کنید.

لایه

اشیاء جدید دریچه را به لایه مشخص شده اختصاص می دهد و لایه فعلی را غلبه می کند. استفاده از جریان فعلی یا € œ را وارد کنید to € برای استفاده از لایه فعلی. (متغیر سیستم HPLAYER)

شفافیت

سطح شفافیت دریچه های جدید را پر می کند یا پر می کند و حاکی از شفافیت شی فعلی است . استفاده از جریان فعلی یا € œ را وارد کنید to € برای استفاده از تنظیم شفافیت شی فعلی. (متغیر سیستم HPTRANSPARENCY)

-HATCH (Command)

Uses command prompts to fill an enclosed area or selected objects with a hatch pattern,
solid fill, or gradient fill.

The following prompts are displayed.

Internal Point

Determines a boundary from existing objects that form an enclosed area around the
specified point.

Pick Internal Point

While specifying internal points, you can right-click in the drawing area at any time
to display a shortcut menu that contains several options.

If you turn on Island Detection, objects that enclose areas within the outermost boundary
are detected as islands. How HATCH detects objects using this option depends on which
island detection method is specified.

NOTE:Red circles are displayed at unconnected endpoints of boundary objects to identify
gaps in the hatch boundary. These circles are temporary and can be removed with REDRAW
or REGEN.

Properties

Specifies new hatch pattern properties to apply.

Pattern Name—Predefined or Custom

Specifies a predefined or custom pattern in the PAT file format such as acad.pat or acadlt.pat.

Enter the pattern name followed by an optional hatch style code. Precede the pattern
name with an asterisk (*) to fill the area with individual lines instead of a hatch
object.

?—List Pattern Names

Lists and describes the hatch patterns defined in the PAT file.

Solid

Specifies a solid fill and redisplays the first HATCH prompt, where you can define
a boundary.

User Defined

Specifies a user-defined pattern. Enter u, followed by an optional hatch style code. Precede the u with an asterisk (*) to fill the area with individual lines instead of a hatch object.

Double Hatch Area

Specifies a second set of lines to be drawn at 90 degrees to the original lines.

Select Objects

Determines a boundary from selected objects that form an enclosed area.

Select Objects

Interior objects are not automatically detected. You must select the objects within
the selected boundary to hatch or fill those objects according to the current island
detection style.

Each time you click Select Objects, HATCH clears the previous selection set.

While selecting objects, you can right-click at any time in the drawing area to display
a shortcut menu. You can undo the last selection or all selections, change the selection
method, change the island detection style, or preview the hatch or fill.

Draw Boundary

Uses specified points to define the boundary of a hatch or fill.

The options that are available as you specify points are also available in PLINE.
When you complete the polyline boundary, press Enter. You can then create additional
polyline boundaries, or press Enter to twice to apply the hatch.

NOTE:

To enclose an area completely, use the Close option. Do not make the first and last
points coincident.

Remove Boundaries

Removes from the boundary definition any of the objects that were previously added.

Select Objects

Removes objects from the boundary definition.

Add Boundaries

Adds objects to the boundary definition.

Advanced

Sets the method used to create the hatch boundary.

Boundary Set

Specifies a limited set of objects, called a boundary set, for evaluation by the pick
point of the hatch

New

Creates a boundary set from the selected objects.

Everything

Creates a boundary set from everything visible in the current viewport. Selecting
this option discards any current boundary set and uses everything visible in the drawing
or in the current viewport.

Retain Boundary

Creates an object that encloses each hatch object.

Island Detection

Specifies whether to use objects within the outermost boundary as boundary objects.

Specifying no island detection prompts for the ray casting method.

Nearest

Runs a line from the point you specify to the nearest object and then traces the boundary
in a counterclockwise direction.

+X

Runs a line in the positive X direction from the point you specify to the first object encountered and then traces
the boundary in a counterclockwise direction.

-X

Runs a line in the negative X direction from the point you specify to the first object encountered and then traces
the boundary in a counterclockwise direction.

+Y

Runs a line in the positive Y direction from the point you specify to the first object encountered and then traces
the boundary in a counterclockwise direction.

-Y

Runs a line in the negative Y direction from the point you specify to the first object encountered and then traces
the boundary in a counterclockwise direction.

Angle

Runs a line at the specified angle from the point you specify to the first object
encountered and then traces the boundary in a counterclockwise direction.

Style

Specifies the method used to hatch or fill objects within the outermost hatch boundary.
If you have selected no internal objects, a hatching style has no effect. Because
you can define a precise set of boundaries, it’s often best to use the Normal style.

Ignore

Ignores all internal objects and hatches or fills through them.

Outer (Recommended)

Hatches or fills inward from the outer boundary. HATCH turns hatching or filling off
if it encounters an internal island. This option hatches or fills only the outermost
level of the structure and leaves the internal structure blank.

Normal

Hatches or fills inward from the outer boundary. If HATCH encounters an internal island,
it turns off hatching or filling until it encounters another island within the island.

Associativity

Specifies that the new hatch pattern is updated when its boundaries are modified.

A new hatch pattern’s associativity is set by the HPASSOC system variable. Changing
the associativity setting here also changes the setting in the HPASSOC system variable.

Gap Tolerance

Sets the maximum size of gaps that can be ignored when objects are used as a hatch
boundary. The default value, 0, specifies that the objects must enclose the area with
no gaps.

Any gaps equal to or smaller than the value you specify in the gap tolerance are ignored,
and the boundary is treated as closed.

Separate Hatches

Controls whether the command creates a single hatch object or multiple hatch objects
when several separate closed boundaries are specified.

Draw Order

Assigns the draw order to a hatch or fill. You can place a hatch or fill behind all
other objects, in front of all other objects, behind the hatch boundary, or in front
of the hatch boundary.

Origin

Controls the starting location of hatch pattern generation. Some hatches, such as
brick patterns, are meant to be aligned with a point on the hatch boundary. By default,
all hatch origins correspond to the current UCS origin.

Use Current Origin

Sets the value of the HPORIGINMODE system variable. The last 5 options listed below
correspond to the values 1-5.

Set New Origin

Specifies the new hatch origin point directly.

Default to Boundary Extents

Calculates a new origin based on the rectangular extents of the hatch. Choices include
each of the four corners of the extents and its center. You can also store the value
of the new hatch origin in the HPORIGIN system variable.

Annotative

Specifies that the hatch is annotative. This property automates the process of scaling
annotations so that they plot or display at the correct size on the paper.

Hatch Color

Overrides the current color with a specified color for hatch patterns and solid fills.
The color value is stored in the HPCOLOR system variable. When Hatch Type is set to
Pattern, you can also specify a new background color. The background color value is
stored in the HPBACKGROUNDCOLOR system variable.

To set the hatch color back to the current color for objects, enter “.â€‌ or Use Current. To turn off the background color, enter “.â€‌ or none.

Default Object Color

Enter the color number (1 through 255) or the color name (the names for the first
seven colors). For example, you can specify the color red by entering the ACI (AutoCAD
Color Index) number 1 or the ACI name red. You can also set the hatch color to ByLayer or ByBlock.

Truecolor

Specify an RGB color expressed as values from 0 to 255, such as 210,155,95.

Colorbook

Specify a custom color from a color book installed on your system.

Layer

Assigns new hatch objects to the specified layer, overriding the current layer. Enter
Use Current or “.â€‌ to use the current layer. (HPLAYER system variable)

Transparency

Sets the transparency level for new hatches or fills, overriding the current object
transparency. Enter Use Current or “.â€‌ to use the current object transparency setting. (HPTRANSPARENCY system variable)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *