دستور GTLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GTLOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام انتخاب اشیاء قبل از شروع یک دستور در یک منظره با یک سبک بصری سه بعدی ، مکان اولیه گیممو 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0

gizmo 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را در همان مکان با نماد UCS قرار دهید. جهت گیری gizmo با UCS فعلی مطابقت دارد.

1

gizmo 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را در مرکز هندسی مجموعه انتخاب قرار دهید.

این متغیر سیستم روی نمایشگر gizmos 3D Move ، 3D Rotate و 3D Scale تأثیر می گذارد. قبلاً Gizmos به عنوان “ابزار دستی” شناخته می شد.