لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GTDEFAULT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GTDEFAULT (متغیر سیستم) در اتوکد

با شروع فرمان MOVE ، ROTATE یا SCALE در یک منظره با یک سبک بصری سه بعدی ، کنترل عملکرد 3D Move ، 3D Rotate یا 3D Scale را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

هنگامی که دستورات MOVE ، ROTATE یا SCALE در یک نمای سه بعدی شروع می شوند ، به طور خودکار 3DMOVE ، 3DROTATE یا 3DSCALE را جمع نمی کند.

1

هنگامی که دستورات MOVE ، ROTATE یا SCALE در یک نمای سه بعدی شروع می شوند ، به طور خودکار دستورات 3DMOVE ، 3DROTATE یا 3DSCALE را شروع می کنید.