لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GTAUTO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GTAUTO (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا gizmos 3D هنگام انتخاب اشیاء به طور خودکار نمایش داده می شود قبل از شروع یک دستور در یک منظره با یک سبک بصری سه بعدی.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

هنگام انتخاب اشیاء قبل از شروع دستور ، Gizmos بطور خودکار نمایش داده نمی شود.

1

Gizmos پس از ایجاد یک مجموعه انتخاب ، به طور خودکار نمایش داده می شود.

این متغیر سیستم روی نمایشگر gizmos 3D Move ، 3D Rotate و 3D Scale تأثیر می گذارد. قبلاً Gizmos به عنوان “ابزار دستی” شناخته می شد.