لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GROUPDISPLAYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GROUPDISPLAYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که انتخاب گروه روشن است ، نمایشگر و گرفتن در گروه را کنترل می کند.

 پیدا کردن

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

در تمام گروه های انتخابی ، دسته ها را نشان می دهد

1

یک دستگیره را در مرکز اشیاء گروه بندی شده نشان می دهد

2

کادر اتصال گروه را با یک تک تک در مرکز نمایش می دهد

انتخاب گروه با تنظیم متغیر سیستم PICKSTYLE در 1 یا 3 فعال می شود.