لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایشگر نکات گرفتن را کنترل می کند هنگامی که مکان نما روی بلوک های پویا و اشیاء سفارشی که از نکات گرفتن پشتیبانی می کنند ، نمی خورد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

نمایش نکات گرفتن را خاموش می کند.

1

نمایش نکات گرفتن.