دستور GRIPTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایشگر نکات گرفتن را کنترل می کند هنگامی که مکان نما روی بلوک های پویا و اشیاء سفارشی که از نکات گرفتن پشتیبانی می کنند ، نمی خورد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

نمایش نکات گرفتن را خاموش می کند.

1

نمایش نکات گرفتن.