لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه جعبه گرفتن را در پیکسل ها تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 5

دامنه معتبر 1 تا 255 است.