لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش دستگیره ها روی اشیاء انتخاب شده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

دستگیره را پنهان می کند

1

دستگیره ها را نمایش می دهد

2 دستگیره های میانی اضافی را در بخش های پلی لاین نمایش می دهد

برای تنظیم اندازه گرفتن و قسمت انتخاب مؤثر که توسط مکان نما در هنگام گرفتن ضربه گیر ، استفاده می شود ، از GRIPSIZE استفاده کنید.