دستور GRIPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش دسته ها را هنگامی که مجموعه انتخاب بیشتر از تعداد مشخص شده اشیاء باشد ، سرکوب می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

دامنه معتبر 0 تا 32،767 است. به عنوان مثال ، هنگامی که روی 1 تنظیم شود ، هنگام انتخاب بیش از یک شی ، دستگیره ها سرکوب می شوند. وقتی روی 0 تنظیم شود ، همیشه دستگیره ها نمایش داده می شوند.

توجه: وقتی GRIPBLOCK روی 1 تنظیم شده و از تعداد اشیاء انتخاب شده فراتر رفته است ، بلوک ها فقط گیرنده نقطه درج خود را به جای همه گرفتن در مورد هر شیء در بلوک نمایش می دهند.