لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPOBJLIMIT (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش دسته ها را هنگامی که مجموعه انتخاب بیشتر از تعداد مشخص شده اشیاء باشد ، سرکوب می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

دامنه معتبر 0 تا 32،767 است. به عنوان مثال ، هنگامی که روی 1 تنظیم شود ، هنگام انتخاب بیش از یک شی ، دستگیره ها سرکوب می شوند. وقتی روی 0 تنظیم شود ، همیشه دستگیره ها نمایش داده می شوند.

توجه: وقتی GRIPBLOCK روی 1 تنظیم شده و از تعداد اشیاء انتخاب شده فراتر رفته است ، بلوک ها فقط گیرنده نقطه درج خود را به جای همه گرفتن در مورد هر شیء در بلوک نمایش می دهند.