لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPHOVER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPHOVER (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که مکان نما بر روی آن متوقف می شود ، رنگ پر کردن یک دسته انتخاب نشده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 11

منسوخ دامنه معتبر 1 تا 255 است.