لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPHOT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPHOT (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ دسته های انتخاب شده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 12

دامنه معتبر 1 تا 255 است.