لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPDYNCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPDYNCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل رنگهای دستی برای بلوکهای پویا را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 140

دامنه معتبر 1 تا 255 است.