لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPCONTOUR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPCONTOUR (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ رئوس مطالب را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 251

دامنه معتبر 1 تا 255 است.