لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل دستگیره های انتخاب نشده را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 150

منسوخ دامنه معتبر 1 تا 255 است.