لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIPBLOCK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIPBLOCK (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش گرفتن دسته ها در بلوک ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

گرفتن را فقط به نقطه درج بلوک اختصاص می دهد

1

دستگیره ها را به اشیاء موجود در بلوک اختصاص می دهد