لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIDUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله شبکه (X و Y) برای نمای فعلی را مشخص می کند.

نوع: نقطه 2D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.5000،0.5000 (امپریالیستی) یا 10،10 (متریک)

برای تنظیم فاصله شبکه به فاصله فوری ، GRIDUNIT را برابر با 0 تنظیم کنید. تا زمانی که نمای نمایش داده شود ، تغییرات در GRIDUNIT در شبکه نمایش داده نمی شوند.