دستور GRIDSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا شبکه به صورت نقطه یا خط نمایش داده می شود را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

تنظیمات با استفاده از مجموع مقادیر زیر به صورت bitcode ذخیره می شود:

0

شبکه روکش شده برای فضای مدل ، بلوک ویرایشگر ، صفحه و طرح بندی فضای کاغذ را نشان می دهد.

1

شبکه نقطه ای را برای فضای مدل نشان می دهد.

2

شبکه نقطه ای را برای Block Editor نمایش می دهد.

4

شبکه پوسته پوسته شده برای صفحه و چیدمان فضای کاغذ را نشان می دهد.