لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIDSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا شبکه به صورت نقطه یا خط نمایش داده می شود را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

تنظیمات با استفاده از مجموع مقادیر زیر به صورت bitcode ذخیره می شود:

0

شبکه روکش شده برای فضای مدل ، بلوک ویرایشگر ، صفحه و طرح بندی فضای کاغذ را نشان می دهد.

1

شبکه نقطه ای را برای فضای مدل نشان می دهد.

2

شبکه نقطه ای را برای Block Editor نمایش می دهد.

4

شبکه پوسته پوسته شده برای صفحه و چیدمان فضای کاغذ را نشان می دهد.