لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که شبکه مشبک یا خاموش است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

شبکه را خاموش می کند

1

شبکه را روشن می کند