دستور GRIDMAJOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDMAJOR (متغیر سیستم) در اتوکد

فرکانس خطوط شبکه اصلی را در مقایسه با خطوط شبکه جزئی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 5

مقادیر معتبر از 1 تا 100 متغیر است.