لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GRIDMAJOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDMAJOR (متغیر سیستم) در اتوکد

فرکانس خطوط شبکه اصلی را در مقایسه با خطوط شبکه جزئی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 5

مقادیر معتبر از 1 تا 100 متغیر است.