لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GLOBALOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GLOBALOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح شفافیت برای همه پالت ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

0

کاملاً شفاف

100

کاملاً مات

برای تنظیم سطح شفافیت ، مقدار 0-100 را وارد کنید.

این متغیر سیستم ، تنظیم پیش فرض کادر محاوره ای شفافیت را انتخاب می کند. گزینه شفافیت پنجره (جهانی) را غیرفعال کنید.