دستور GFSHIFT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFSHIFT (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا الگوی موجود در یک شیب پرشی متمرکز است یا به بالا و سمت چپ منتقل شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

محور
1 رو به بالا و سمت چپ