لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GFSHIFT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFSHIFT (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا الگوی موجود در یک شیب پرشی متمرکز است یا به بالا و سمت چپ منتقل شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

محور
1 رو به بالا و سمت چپ