لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GFNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

الگوی پر کردن شیب را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

1

خطی

2

استوانه ای

3

استوانه ای معکوس

4

کروی

5

نیمکره

6

منحنی

7

معکوس کروی

8

نیمکره معکوس

9

خمیده معکوس